środa, 23 lipca 2014, 11:00

Ogłoszenia Archiwum Obwieszczeń
Obwieszczenie dot. inwestycji pn.:"Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (Węzeł Kielanówka) z drogą krajową Nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - Etap I, Etap II Koncepcja" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin 2 Rzeszów   
wtorek, 19 maja 2009 12:23
 

 

REGIONALNY DYREKTOR                 Rzeszów, 2009-05-12

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów


 

RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-24/09/ah

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
w związku z wnioskiem Gminy Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (Węzeł Kielanówka) z drogą krajową Nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - Etap I, Etap II Koncepcja” realizowanego
w części na terenach zamkniętych;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) W dniu 12 maja 2009 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (Węzeł Kielanówka) z drogą krajową Nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - Etap I, Etap II Koncepcja” realizowanego w części na terenach zamkniętych.
2) W dniu 12 maja 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zgodnie
z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), wystąpił pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m.in. Kartę informacyjną o projektowanym przedsięwzięciu wraz z załącznikami oraz pismem skierowanym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 514 (ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, w godzinach pracy Urzędów.

 

p.o. REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Magdalena Grabowska

Poprawiony: wtorek, 19 maja 2009 12:24